Upphandling av IT-outsourcing

Hur agerar vi i beställarrollen vid upphandling av drift som tjänst?

Naturvårdsverket såg stora fördelar med att samarbeta med Softronic igenom hela processen från förstudie till genomförande. Med stor kunskap och gedigen erfarenhet så genomförde projektledaren från Softronic hela uppdraget. Naturvårdsverket är mycket nöjda med resultatet och sättet som man genomförde uppdraget.

Sven Hartvig, Beställare på Naturvårdsverket

Upphandling av IT-outsourcing

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen inom Sverige, EU och internationellt.

De skall verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Naturvårdsverket ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Organisationen hade en föråldrad och till viss del instabil  IT-miljö som krävde stora resurser att upprätthålla. Naturvårdsverkets strategiska ståndpunkt var att upphandla IT-drift som tjänst med få leverantörer och hög grad av service. Den egna organisationens arbete förflyttades till att agera beställare istället för att vara administratör av teknikleveranser. Det var också viktigt att leverantören skulle förstå att anpassningar för organisationens behov och strategi var nödvändiga.

Med hjälp av Softronic genomförde Naturvårdsverket ett avrop på Kammarkollegiets ramavtal för helhetsdrift. Softronic var ett stort stöd i kravarbetet bl.a. genom att analysera befintlig teknikleverans och genomföra en förstudie som resulterade i underlag för avropet. Softronic bistod Naturvårdsverket med kompetens och erfarenhet genom hela processen . Från avtalsförhandling till förankring i verksamheten och genomförande.

Tack vare ett gott samarbete, använde Naturvårdsverket Softronic även i uppdraget att leda projektet för övertagande- och flytt till den nya leverantören.

Under genomförandet etablerades flera tjänsteleveranser och utlokalisering av både system och personal.

Monica Lindén